گزارش خبری ، تصویری از جاده های مغان

گزارش خبری ، تصویری از جاده های مغان

به در خواست مخاطبین رسانه صدای مغان گزارش خبری ، تصویری از جاده های مغان با کیفیت عالی و متوسط اختصاصی رسانه صدای مغان گزارش :منصور اخلاقی تصویر: رضا علیپور   دانلود این گزارش