کودک ۲۰ ماهه پارس آبادی در کانال آب روستای “گونش لو” غرق و جان خود را از دست داد.

کودک ۲۰ ماهه پارس آبادی در کانال آب روستای “گونش لو” غرق و جان خود را از دست داد.

غفلت والدین، کودک ۲۰ ماهه پارس آبادی را به کام مرگ کشاند فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد گفت: بر اثر بی احتیاطی و غفلت والدین کودک ۲۰ ماهه در کانال آب روستای “گونش لو” غرق و جان خود را از دست داد.